Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej mattress-insulation.com [dalej jako: Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Hanna Tokarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Madrass z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 2DA/10, 54-610 Wrocław. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub na adres e-mail:contact (at) mattress-insulation.com

Zakres zbieranych danych.

Administrator gromadzi dane w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych

przez Serwis. Administrator przetwarza następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. nazwa firmy lub instytucji;
 3. imię i nazwisko podane w trakcie zamówienia;
 4. adres wysyłki;
 5. numer telefonu komórkowego;
 6. informacje o realizacji i wysyłce zamówienia.

Źródło danych.

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie wtedy, kiedy Państwo dobrowolnie przekażą je administratorowi w trakcie zakładania konta klienta, składania zamówienia lub kontaktu z serwisem za pomocą e-mail. Dane zawarte w polach obowiązkowych są niezbędne do założenia konta klienta, wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, w tym do rozpatrzenia reklamacji. Bez podania danych nie można założyć konta klienta, złożyć zamówienia ani skontaktować się z nami.

Państwa dane są wykorzystane w celu utworzenia konta klienta, zrealizowania zamówienia i załatwienia sprawy, z którą Państwo zwrócili się do serwisu.

Po zrealizowaniu zamówienia, załatwieniu sprawy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte. Mogą Państwo wyrazić zgodę na dalsze korzystanie z tych danych. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: contact@mattress-insulation.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, zrealizowania zamówienia, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, rozpatrzenia reklamacji, na podstawie Państwa zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych w celach związanych z założeniem konta klienta, zrealizowaniem zamówienia czy obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić założenie konta klienta, zrealizowanie zamówienia czy rozpatrzenie sprawy.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

 1. Mają Państwo prawo:
 2. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli dane o Państwie są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 3. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 4. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 5. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 6. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 7. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 8. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 9. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 10. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 11. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 12. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione firmom kurierskim, operatorom pocztowym lub innym firmom realizującym usługę dostawy towarów przez Serwis, podmiotom obsługi prawnej lub doradczym, dostawcy hostingu czy serwera poczty. W zależności od wybranego przez Państwa sposobu płatności Państwa dane mogą być udostępnione celem realizacji płatności do instytucji kredytowej obsługującej płatność lub do dostawcy usług płatniczych.

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

Czas przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe mogą być przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane zostanie ustalony w oparciu o analizę kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych czy potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, firmy zewnętrznej.

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie będą sprzedawane do firm zewnętrznych.

Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności, w tym ochrona Państwa danych osobowych jest traktowana przez administratora priorytetowo. Dokładamy wszelkich starań, aby prywatność oraz Państwa dane osobowe były chronione. W serwisie stosuje się wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Państwa dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

Przesyłanie informacji przez Internet zawsze wiąże się z ryzykiem, występującym powszechnie w całej sieci i dotyczącym wszystkich usług realizowanych przez Internet. Powinni Państwo dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia, za pomocą którego korzystacie Państwo z serwisu, w tym na przykład poprzez każdorazowe wylogowanie się z konta użytkownika i zamknięcie okna przeglądarki po zakończeniu korzystania z serwisu.

Prawo do złożenia skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia Państwu aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności będą Państwo poinformowani poprzez komunikat wyświetlony w serwisie oraz e-mailowo na adres podany podczas realizacji zamówienia.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 13 grudnia 2020 r.

Newsletter

Jeżeli zdecyduję się Państwo zapisać do newslettera to wtedy będziemy korzystać z danych niezbędnych w celu korzystania przez Państwa z newslettera. Istnieje również możliwość przekazania przez Państwa osobno danych w celu regularnego przesyłania Państwu newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z taką informacją. Po skutecznym zrezygnowaniu przez Państwa z otrzymywania newslettera usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach.

Akty prawne przywołane w klauzuli

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem „cookies” oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Stosowanie Cookies Google i Remarketing

Serwis korzysta z usług firmy Google Inc. („Google”) – Google Tag Manager, Google Webmaster Tools, Google Analytics i Google AdWords. W tym celu wykorzystywane są cookies. Serwis może korzystać z różnych form reklamy w internecie oraz korzystać z remarketingu za pomocą usług Google Analytics i/lub Google AdWords. Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam (https://www.google.com/settings/ads). Serwis oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników w Serwisie. Korzystając z Serwisu, deklarujesz zgodę na przetwarzanie gromadzonych danych w wyżej opisany sposób i w wyżej określonych celach. Serwis korzysta również z programu Google Analytics, by móc wykorzystywać do celów statystycznych oraz remarketingu dane z AdWords lub wyszukiwarki Google. Tę funkcję możesz deaktywować poprzez ustawienia wyszukiwarki i konta Google – w sekcji menedżera preferencji reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl)