Regulamin sklepu internetowego mattress-insulation.com

Sklep internetowy mattress-insulation.com jest prowadzony przez Hannę Tokarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Madrass z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 2DA/10, 54-610 Wrocław, NIP: 6191956935, REGON: 367094979   (zwaną dalej jako „Sprzedawca”).

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Konsument (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mattress-insulation.com
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem mattress-insulation.com, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z asortymentem oferowanym przez Sprzedawcę oraz składać Zamówienia.
 6. Towar – produkt w sklepie internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego.
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Warunki ogólne

 1. mattress-insulation.com jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać oferowane artykuły izolacyjne oraz budowlane.
 2. Postanowienia regulaminu sklepu internetowego mattress-insulation.com (dalej jako „Regulamin”) regulują aspekty związane z zawieranymi przez strony transakcjami, w tym między innymi korzystanie z serwisu, zawarcie umowy i jej wykonanie, odstąpienie od umowy ireklamacje..
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 3. Charakter prezentowanych treści

 1. Informacje zamieszczone na stronie mattress-insulation.com nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są zaproszeniem do zawarcia umowy  zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Możliwość zawarcia umowy za pośrednictwem  strony mattress-insulation.com uzależniona jest od dostępności określonych towarów.
 3. O braku możliwości zawarcia umowy sprzedawca informuje kupującego niezwłocznie, również poprzez stosowny komunikat wyświetlony na stronie internetowej lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej zdjęcia towarów mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy. Ewentualne rozbieżności pomiędzy zamieszczonym zdjęciem a zamówieniem towarem nie stanowią podstawy do roszczeń kupującego wobec sprzedawcy.
 5. Wszelkie treści oraz zdjęcia prezentowane na stronie mattress-insulation.com stanowi własność Sprzedawcy i podlegają ochronie na warunkach prawa autorskiego. Powielanie, kopiowanie, drukowanie i jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione.

§ 4. Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, co oznacza, iż sprzedawca zobowiązuje się towar dostarczyć na zasadach określonych każdorazowo przy zawarciu transakcji, a kupujący zobowiązuje się zapłacić za towar oraz odebrać go.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem mattress-insulation.com stanowią umowy zawarte na odległość.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 5. Zamówienie

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się bądź – w przypadku użytkowników zarejestrowanych – zalogować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz. System sprzedaży może dopuścić też przeprowadzenie zakupu bez potrzeby rejestracji.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji towaru, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”.
 3. Po zakończeniu wyboru wszystkich produktów użytkownik weryfikuje przedmiot zamówienia oraz ilość zamawianych towarów oraz ich cenę w pozycji „Koszyk”.
 4. Użytkownik po weryfikacji zamówienia dokonuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie znaku „Akceptuję i płacę”.
 5. Użytkownik dokonuje następnie wyboru sposobu płatności oraz weryfikuje swoje dane osobowe oraz dane służące do dostarczenia towaru.
 6. Zamówienie jest dostarczone na adres wskazany przez użytkownika.
 7. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia bądź informującą o okolicznościach uniemożliwiających zawarcie umowy.

§ 6. Cena, sposób, czas i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny towarów są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT 23%
 2. Wszystkie ceny towarów zawarte na tej stronie internetowej nie obejmują kosztów dostawy towaru, chyba że zaznaczono inaczej.
 3. Wszelkie pytania dotyczące kosztów przesyłki należy kierować na adres mailowy podany w stopce strony mattress-insulation.com lub poprzez formularz kontaktowy.
 4. Towary opłacone z góry zostaną wysłane na podany przez kupującego adres w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia oraz otrzymania płatności.
 5. Dostawa towaru nastąpi najpóźniej w terminie do 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia oraz otrzymania płatności.
 6. W razie niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt 6 kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedotrzymania powyższego terminu dostawy z przyczyn niezależnych od sprzedawcy.
 8. Prawo własności do towaru zostaje przeniesione na kupującego z chwilą dostawy pod warunkiem, że towar zostały opłacony.

§ 7. Płatności

 1. Zapłaty za zamówione towary można dokonać poprzez system płatności sklepu obsługiwany przez operatora płatności, tj. spółkę Blue Media SA, Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Towar zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz potwierdzenia dokonania płatności od operatora Blue Media S. A.,

§ 8. Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę z sprzedawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz sytuacji:
 2. jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że kupiony przedmiot nie został użytkowany, zniszczony, wybrakowany lub niezdatny do ponownej sprzedaży.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączonej w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Wszelkie stosowne wyjaśnienia i pytania należy kierować na adres e-mail podany w stopce strony internetowej sklepu lub poprzez formularz kontaktowy.

§9. Odstąpienie od umowy przez kupującego niebędącego konsumentem

 1. Kupujący niebędący konsumentem, który zawarł umowę z sprzedawcą, może w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Powyższe uprawnienie może być wykonane po złożeniu sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi kupujący.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej kwoty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użyto do dokonania zapłaty, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – Załącznik 1

§10. Jakość towarów i gwarancja

 1. Jeśli po otrzymaniu produktu będą Państwo nieusatysfakcjonowani lub jeżeli mają Państwo pytania dotyczące produktu, proszę napisać na adres e-mail contact (at) mattress-insulation.com,
 2. Sprzedawca nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności rzeczy sprzedanej z umową

 1. Sprzedawca dostarcza towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny tylko za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Kupujący zobowiązany jest skontrolować stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po ich dostarczeniu. Kupujący jest zobowiązany ustalić, czy dostarczony produkt jest zgodny z umową, czy towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości. Jeżeli występują niezgodności, należy niezwłocznie na piśmie zgłosić zastrzeżenia sprzedawcy.
 5. Kupujący niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty.
 6. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail contact (at) mattress-insulation.com.

  W reklamacji powinny się znaleźć następujące informacje: opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady, określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna),  dane kontaktowe składającego reklamację. Określone powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
 7. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować uprzednio sprzedawcę poprzez wysłanie stosownej informacji pod adres e-mail: contact (at) mattress-insulation.com.
 8. Jeżeli zakupiony przez kupującego towar posiada wadę, sprzedawca wymieni towar na wolny od wad.
 9. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za wymianę wadliwego towaru.
 10. Jeżeli dostarczono inny towar niż był zamówiony, będzie on wymieniony przez sprzedawcę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego. Wymiana jest możliwa tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu oraz gdy kupujący posiada dowód zakupu. Informację o odbiorze towaru niezgodnego z zamówieniem należy zgłosić niezwłocznie pod adres e-mail: contact@mattress-insulation.com
 11. Jeżeli wskutek zwrotu towaru sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej ceny,  zostanie ona zwrócona do właściwego banku lub za pośrednictwem rachunku bankowego typu giro w ciągu 14 dni roboczych od chwili wskazania przez kupującego numeru właściwego rachunku bankowego. W tym celu kupujący jest obowiązany skontaktować się ze sprzedawcą pod adresem e-mail: contact@mattress-insulation.com
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosunków cywilnoprawnych pomiędzy zamawiającym/kupującym a sprzedawcą jest prawo polskie.
 2.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
 6.  Sprzedawcy przysługuje prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, przy czym wszelkie zmiany będą niezwłocznie przekazywane do wiadomości kupujących poprzez umieszczenie na stronie internetowej regulaminu w nowym brzmieniu.W razie wątpliwości co do sposobu interpretacji niniejszego regulaminu stosowne informacje można uzyskać pod adresem: contact (at) mattress-insulation.com.

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko kupującego

– Adres kupującego

– Podpis kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data